top of page

Urheiluseuran visio ja missio - Määrittele suunta ja tarkoitus

Tärkeimpiä asioita urheiluseuran strategiassa ovat seuran vision ja mission määrittely. Tässä blogikirjoituksessa käymme lävitse mitä visiolla ja missiolla tarkoitetaan, millaisia niiden tulisi olla ja miten niitä tulisi hyödyntää seuratoiminnassa ja strategiatyössä.Urheiluseuran visio ja missio

Urheiluseuran visio ja missio ovat tärkeitä työkaluja, jotka auttavat määrittämään seuran suunnan ja tarkoituksen. Visio on yleinen ja inspiroiva kuvaus siitä, mihin seura pyrkii tulevaisuudessa, kun taas missio kertoo seuran tärkeimmän tehtävän ja sen, mitä se haluaa tarjota jäsenilleen ja yhteisölleen.


Visio

Visio kuvastaa urheiluseuran pitkän aikavälin unelmaa ja tavoitteita. Se on kirkas ja inspiroiva kuvaus siitä, mihin seura haluaa päästä tulevaisuudessa. Visio auttaa seuran jäseniä ymmärtämään, miksi heidän työnsä on tärkeää ja mitä he voivat saavuttaa yhdessä. Se auttaa määrittämään urheiluseuran tavoitteen ja antaa selkeän suunnan toiminnalle. Hyvä visio inspiroi ja motivoi seuran jäseniä ja auttaa saamaan heidät sitoutumaan yhteiseen tavoitteeseen.


Vision saavutettavuudesta on kahta eri koulukuntaa. Toisen mukaan vision tulee olla "kurottamaan pakottava", mutta strategiakaudella toteutettavissa oleva. Toisen näkökulman mukaan vision taas tulee olla organisaation pidemmän tähtäimen tavoite, jota se ei (välttämättä) tule koskaan saavuttamaan. Esimerkki tavoitettavasta visiosta on esimerkiksi Olympiakomitean vanha visio: "maailman liikkuvin kansa ja Pohjoismaiden paras huippu-urheilumaa vuoteen 2020 mennessä." Ja tarkennuksena vielä, että vaikka kyseiseen visioon ei päästykään niin se olisi ollut käytännössä mahdollista ja asia olisi ollut mahdollista mitata ja todentaa. Esimerkkinä tavoittamattomasta visiosta puolestaan on WADAn visio: "A world where all athletes can participate in a doping-free sporting environment". Visio on tavoittamaton, koska sitä ei pystytä varmasti osoittamaan täytetyksi, se on siis "ikuinen matka", jotakin suurta ja tavoittelemisen arvoista kohti. Tässä tapauksessa visio onkin ikään kuin organisaation elämäntehtävä tai näkymä siitä millainen maailman tulisi organisaation näkökulmasta olla vaikka visio ei koskaan täysin toteutuisikaan. Vaikka näkökulmia on kaksi erilaista, se ei tarkoita, että toinen olisi toista parempi, ne vain ovat erilaisia.Visio auttaa seuraa luomaan pitkäjänteisiä suunnitelmia ja strategioita tulevaisuuden varalle. Visio auttaa seuraa tunnistamaan ne tekijät, jotka ovat tärkeitä sen menestykselle tulevaisuudessa ja auttaa seuraa kehittämään strategioita näiden tekijöiden huomioimiseksi. Näin seura voi varmistaa kestävän kasvun ja menestyksen tulevaisuudessa.


Missio

Missio kuvaa urheiluseuran perimmäistä tarkoitusta ja sitä, mitä se tekee jäsentensä ja yhteisönsä hyväksi. Se kertoo, mikä on seuran tarkoitus ja mitä se haluaa saavuttaa. Missio antaa vastauksen kysymykseen "miksi me olemme olemassa?". Se määrittelee seuran arvot, tavoitteet ja toiminnan keskeiset periaatteet.


Hyvä missio on lyhyt, ytimekäs ja selkeä, ja se auttaa seuran jäseniä ymmärtämään, mikä seuran tarkoitus on ja miten seuran tavoitteet saavutetaan. Lisäksi hyvä missio auttaa seuraa erottumaan kilpailijoista. Missio auttaa seuraa tunnistamaan sen vahvuudet ja erottuvuustekijät ja auttaa seuraa keskittymään niihin. Missio auttaa myös seuran jäseniä ymmärtämään, millaisessa kulttuurissa he toimivat ja millaisia käytäntöjä seura noudattaa. Hyvä missio auttaa seuraa myös pysymään fokuksessa ja saavuttamaan tavoitteensa. Missio auttaa seuraa määrittämään ydintarkoituksensa ja priorisoimaan toimintaansa sen saavuttamiseksi. Missio auttaa myös määrittämään toimintaperiaatteet ja ohjeistukset, jotka auttavat seuraa toimimaan oikein ja vastuullisesti.Visio ja missio yhdessä luovat perustan urheiluseuran strategialle ja päätöksenteolle. Ne antavat suunnan seuran kehittämiselle ja auttavat jäseniä ymmärtämään, mihin suuntaan seura on menossa. Selkeä visio ja missio auttavat myös sitouttamaan seuran jäsenet ja sidosryhmät yhteisiin tavoitteisiin.


Suunnan ja tarkoituksen määrittäminen vision ja mission avulla


Käyttämällä seuran visiota ja missiota määrittämään seuran suunnan ja tarkoituksen, saavutetaan monia etuja, jotka auttavat seuraa menestymään ja erottautumaan kilpailijoistaan. Seuraavaksi käymme läpi tärkeitä syitä, miksi vision ja mission määrittäminen on välttämätöntä.

 1. Jäsenien sitoutuminen ja motivaatio: Selkeä visio ja missio antavat jäsenille yhteisen tavoitteen ja tarkoituksen, mikä lisää heidän sitoutumistaan ja motivaatiotaan. Se auttaa heitä ymmärtämään, miksi heidän panoksensa on tärkeää ja mihin seuran toiminta tähtää.

 2. Päätöksenteon selkeys: Visio ja missio ohjaavat seuran strategiaa ja päätöksentekoa, mikä tekee päätöksenteosta johdonmukaisempaa ja helpompaa. Ne tarjoavat pohjan arvioida eri vaihtoehtoja ja tehdä valintoja, jotka vievät seuraa lähemmäs sen tavoitteita.

 3. Resurssien tehokas käyttö: Urheiluseuran resurssit ovat usein rajalliset, joten niitä on käytettävä tehokkaasti. Selkeä suunta ja tarkoitus auttavat seuraa kohdentamaan resurssinsa niihin toimintoihin ja projekteihin, jotka tukevat parhaiten sen visiota ja missiota.

 4. Yhteistyö ja kumppanuudet: Visio ja missio voivat houkutella yhteistyökumppaneita, sponsoreita ja muita sidosryhmiä, jotka haluavat olla mukana tukemassa seuran tavoitteita. Ne auttavat myös seuraa erottautumaan kilpailijoistaan ja luomaan vahvoja kumppanuuksia.

 5. Imagon ja brändin vahvistaminen: Selkeä visio ja missio auttavat luomaan vahvan ja tunnistettavan brändin, joka heijastaa seuran arvoja ja tavoitteita. Tämä parantaa seuran imagoa ja houkuttelee uusia jäseniä, yhteistyökumppaneita ja yleisöä.

 6. Joustavuus ja kehittäminen: Visio ja missio auttavat seuraa sopeutumaan muuttuviin olosuhteisiin ja tunnistamaan uusia mahdollisuuksia. Ne ohjaavat seuraa arvioimaan toimintaansa jatkuvasti ja kehittämään sitä paremmin tavoitteitaan tukevaksi.Visioesimerkkejä eri urheiluseuroilta

Urheiluseuran visio on yksilöllinen ja heijastaa seuran tavoitteita, arvoja ja päämääriä, joten suoraan toisen organisaation visiota ei tule kopioita tai pyrkiä matkimaan, mutta alla olevista esimerkeistä saa kuvaa siitä millaisia visioita eri seuroilla on ja kykenee ammentamaan inspiraatiota omaan strategiatyöhön. Esimerkkejä visioista eri urheiluseuroilta:

 • Manchester United FC: "vision is to be the best football club in the world, both on and off the pitch"


 • Real Madrid CF: "To be a universal benchmark when it comes to the use of sport as a tool both for education and social integration" • HJK: "Olla Pohjoismainen huippuseura."


 • Porin Ässät: "Ammattimaisesti toimiva ja vetovoimainen liikunta- ja kilpaurheiluseura lapsille ja nuorille."


Missioesimerkkejä eri urheiluseuroilta

Myös urheiluseuran missio on yksilöllinen ja se heijastaa seuran tavoitteita, arvoja ja päämääriä. Tässä listattuna muutamia esimerkkejä missioista eri urheiluseuroilta:

 • Manchester United FC: "Mission is to win the united way"


 • HIFK Gymnastics: "Autamme jokaista voimistelijaamme saavuttamaan täyden potentiaalinsa voimistelusalilla ja sen ulkopuolella."


 • HJK: "1. Kansainvälisen tason pelaajia, 2. Suomen kiinnostavin yhteisö kuulua"


 • Porin Ässät: "Tukea lasten ja nuorten kasvatusta Porin seudulla urheilullisuuden, liikunnan ilon ja terveellisten elämäntapojen kautta."


Vision ja mission luominen

Alla askel askeleelta -ohjeet urheiluseuran vision ja mission tekemiseen omassa seurassanne.

 1. Aloita keskustelu: Kokoontukaa yhteen seuran johtohenkilöiden, valmentajien, pelaajien ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa keskustelemaan seuran tulevaisuudesta, tavoitteista ja arvoista. Tämä keskustelu auttaa hahmottamaan seuran toiminnan tarkoituksen ja päämäärät. Jotta mahdollisimman moni seuran jäsen ja toiminnassa mukana oleva taho saadaa osallistettua, niin kaikilta seuran jäseniltä ja sidosryhmiltä voidaan lisäksi kerätä ajatuksia/palautetta/kommentteja sähköisesti esimerkiksi Google Formsin tai muun vastaavan kyselyn avulla.

 2. Tutki esimerkkejä: Tutustu muiden urheiluseurojen visioihin ja missioihin saadaksesi inspiraatiota ja ymmärrystä siitä, mitä ne voivat sisältää. Mieti, mitä voit oppia näistä esimerkeistä ja miten ne voivat auttaa teitä muotoilemaan oman seuranne vision ja mission.

 3. Määrittele arvot: Määrittele seuran ydinarvot, jotka ohjaavat sen toimintaa ja päätöksentekoa. Arvojen tulisi heijastaa seuran tärkeimpiä periaatteita ja kuvata sen toimintakulttuuria.

 4. Laadi visio: Muodosta selkeä ja inspiroiva visio, joka kuvastaa seuran tulevaisuuden unelmaa ja tavoitteita. Kirjoita lyhyt ja ytimekäs lause tai kappale, joka kuvaa, mihin seura haluaa päästä tulevaisuudessa. Muista, että vision tulisi olla kirkas, ymmärrettävä ja motivoiva.

 5. Laadi missio: Keskity seuran perimmäiseen tarkoitukseen ja toimintaan luodessasi missiota. Mieti, miksi seura on olemassa ja mitä se tekee jäsentensä ja yhteisönsä hyväksi. Kirjoita lyhyt ja ytimekäs lause tai kappale, joka kuvaa seuran arvot, keskeiset tavoitteet ja toimintaperiaatteet.

 6. Tarkista yhteensopivuus: Varmista, että visio ja missio ovat yhteensopivia ja täydentävät toisiaan sekä ovat linjassa arvojen kanssa. Ne tulisi muotoilla siten, että ne tukevat toisiaan ja auttavat seuraa saavuttamaan yhteiset tavoitteet.

 7. Hyväksy visio ja missio: Esitä visio ja missio seuran jäsenille ja sidosryhmille, ja pyydä heiltä palautetta. Käy läpi saatu palaute ja tee tarvittavat muokkaukset. Lopuksi hyväksykää visio ja missio yhdessä seuran jäsenten kanssa. Toki tämän voi tehdä myös osana koko strategiaprosessin läpikäyntiä ja palautteen keruuta.

 8. Viesti ja jaa: Jaa visio ja missio seuran jäsenille, yhteistyökumppaneille, sponsoreille ja yleisölle. Varmista, että ne ovat helposti saatavilla ja näkyvillä esimerkiksi seuran verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa ja muissa viestintäkanavissa. Käytä visiota ja missiota aktiivisesti seuran markkinoinnissa ja viestinnässä.

 9. Integroi päivittäiseen toimintaan: Sisällytä visio ja missio seuran päätöksentekoon, strategiaan ja toimintasuunnitelmiin. Varmista, että ne ohjaavat seuran toimintaa ja auttavat jäseniä ymmärtämään, mitä seura pyrkii saavuttamaan ja miksi.

 10. Arvioi ja päivitä tarvittaessa: Tarkastele säännöllisesti, miten visio ja missio toimivat seuran toiminnassa ja saavutetuissa tuloksissa. Pyydä palautetta jäseniltä ja sidosryhmiltä, ja ole valmis tekemään muutoksia, jos ne eivät enää vastaa seuran tarpeita tai tavoitteita. Muista, että visio ja missio voivat kehittyä ajan myötä, joten niitä tulee päivittää tarvittaessa, jotta ne pysyvät relevantteina ja motivoivina.


Vision ja mission muuttaminen

Visio ja missio ovat tärkeitä työkaluja sen menestyksen ja kestävän kasvun kannalta, mutta ne eivät ole kiveen hakattuja ja ne voivat muuttua, joko yht'äkkiä tai hitaasti pidemmän ajan kuluessa. Alla on joitakin syitä, miksi seuran visiota ja missiota tulisi muuttaa:

 1. Toimintaympäristön muutos: Seuran ympäröivä yhteiskunta ja toimintaympäristö voivat muuttua ajan myötä. Esimerkiksi, uusien teknologioiden käyttöönotto, talouden muutokset tai uudet lainsäädännöt voivat vaikuttaa seuran toimintaan ja sen tavoitteisiin. Seuran visio ja missio tulee päivittää vastaamaan ympäröivän yhteiskunnan ja toimintaympäristön muutoksia.

 2. Strategisten tavoitteiden saavuttaminen: Seura voi saavuttaa aikaisemmin asetetut strategiset tavoitteet, minkä vuoksi sen on aika asettaa uusia tavoitteita ja päivittää visio ja missio vastaavasti.

 3. Organisaation kasvu ja kehitys: Seuran koko, resurssit, tarjonta tai kohderyhmät voivat muuttua ajan myötä. Nämä muutokset voivat vaikuttaa seuran tarkoitukseen ja tavoitteisiin, mikä voi puolestaan edellyttää vision ja mission päivittämistä.

 4. Jäsenistön muuttuminen: Seuran jäsenistö voi muuttua ajan myötä, mikä voi vaikuttaa sen visioon ja missioon. Uudet jäsenet voivat tuoda mukanaan uusia ajatuksia ja näkemyksiä seuran tavoitteista ja arvoista. Seuran visio ja missio tulee päivittää vastaamaan sen uusia jäseniä ja heidän odotuksiaan.

 5. Kilpailutilanteen muutos: Kilpailevien seurojen tai lajien nousu tai lasku voi vaikuttaa seuran asemaan ja edellyttää strategian muuttamista. Tällöin visio ja missio on hyvä päivittää vastaamaan uusia kilpailuolosuhteita.

 6. Arvojen ja kulttuurin muutos: Seuran sisäiset arvot ja kulttuuri voivat kehittyä ajan myötä jäsenten, johtohenkilöiden tai yhteiskunnan arvojen muutosten myötä. Tällaisissa tilanteissa seuran visio ja missio on hyvä päivittää heijastamaan näitä muutoksia.

 7. Uudet mahdollisuudet ja haasteet: Seura voi tunnistaa uusia mahdollisuuksia tai kohdata odottamattomia haasteita, jotka edellyttävät strategian ja tavoitteiden mukauttamista. Tällöin vision ja mission päivittäminen voi auttaa seuraa hyödyntämään näitä mahdollisuuksia ja vastaamaan haasteisiin paremmin.

 8. Sidosryhmien odotusten muutos: Seuran jäsenten, yhteistyökumppaneiden, sponsoreiden tai muiden sidosryhmien odotukset voivat muuttua ajan myötä. Tällöin on tärkeää päivittää visio ja missio vastaamaan näitä muuttuneita odotuksia ja tarpeita.

 9. Strategian päivitys: Kun seura on kehittänyt uuden strategian sen tavoitteiden saavuttamiseksi, sen visio ja missio tulee päivittää vastaamaan sen uutta strategiaa.On tärkeää muistaa, että visio ja missio eivät ole pysyviä, vaan niitä tulee arvioida ja päivittää säännöllisesti sen mukaisesti, miten mm. seura, sen tarpeet ja ympäröivä maailma muuttuvat. Visio ja missio ovat dynaamisia käsitteitä, jotka auttavat seuraa saavuttamaan sen tavoitteet ja menestymään. Seuran tulee olla valmis muuttamaan visiotaan ja missiotaan tarpeen mukaan.


Visio ja missio käytännössä

Visio ja missio auttavat urheiluseuraa sen päivittäisessä toiminnassa monin eri tavoin. Tässä on joitakin tapoja, joilla urheiluseura voi käyttää visiota ja missiota päivittäisessä toiminnassaan:

 1. Päätöksenteossaan: Urheiluseuran visio ja missio voivat toimia päätöksenteon ohjaajana päivittäisessä toiminnassa. Kun seura joutuu tekemään tärkeitä päätöksiä, se voi käyttää visiota ja missiota päätöksenteon perustana. Tällä tavoin päätökset ovat linjassa seuran tavoitteiden ja arvojen kanssa ja auttavat seuraa saavuttamaan sen pitkän aikavälin tavoitteet.

 2. Viestinnässä ja markkinoinnissa: Urheiluseuran vision ja mission tulisi toimia viestinnän ja markkinoinnin perustana. Tämä auttaa seuraa kommunikoimaan sen tavoitteista ja arvoista ja auttaa luomaan yhteisöllisyyttä ja sitoutumista seuran ympärille.

 3. Rekrytoinnissa ja henkilöstöhallinnassa: Visio ja missio voivat auttavat seuraa rekrytoimaan ja valitsemaan henkilöstöä, jotka jakavat seuran arvot ja tavoitteet. Ne voivat myös toimia työkaluina henkilöstön motivoinnissa, perehdytyksessä ja kehittämisessä.

 4. Henkilöstön sitouttamisessa: Visio ja missio auttavat sitouttamaan seuran henkilöstöä sen tavoitteisiin ja arvoihin, kun seuran henkilökunta ymmärtää, mitä seuran visio ja missio tarkoittavat ja miten he voivat edistää niitä omassa työssään. Tämä auttaa seuran henkilökuntaa ymmärtämään heidän roolinsa seuran menestyksessä ja sitoutumaan seuran tavoitteisiin.

 5. Toiminnan suunnittelussa: Urheiluseuran visio ja missio auttavat toiminnan suunnittelussa. Seura tulee käyttää visiota ja missiota perustana strategialle. Tällä tavoin seuran toiminta on linjassa visioiden ja arvojen kanssa ja auttaa seuraa saavuttamaan sen pitkän aikavälin tavoitteet.

 6. Brändin rakentamisessa: Urheiluseuran visio ja missio auttavat seuran brändin rakentamisessa. Seura voi käyttää visiota ja missiota brändin perustana ja auttaa luomaan seuran identiteetin näiden ympärille. Tämä auttaa seuraa erottumaan muista ja luomaan vahvan brändin.

 7. Valmennuksessa ja urheilijoiden kehittämisessä: Visio ja missio tulisi sisällyttää valmennusfilosofiaan ja urheilijoiden kehittämissuunnitelmiin. Ne auttavat valmentajia ja urheilijoita ymmärtämään, mitä seura pyrkii saavuttamaan ja millä periaatteilla se toimii.

 8. Budjetoinnissa ja resurssien kohdentamisessa: Seuran visio ja missio auttavat määrittämään, mihin resursseja tulisi kohdentaa ja millaisia investointeja tehdä. Ne ohjaavat seuran talouden suunnittelua ja varmistavat, että resurssit käytetään tehokkaasti ja tavoitteiden mukaisesti.

 9. Kestävän kehityksen ja eettisen toiminnan edistämisessä: Visio ja missio voivat auttaa seuraa huomioimaan kestävän kehityksen ja eettiset näkökohdat päivittäisessä toiminnassaan. Seura voi sisällyttää ympäristö-, sosiaalisia ja taloudellisia tavoitteita visioonsa ja missioonsa, mikä auttaa seuraa toimimaan vastuullisesti ja kestävästi.


Yhteenveto

Urheiluseuran visio ja missio ovat tärkeitä työkaluja sen menestyksen ja kestävän kasvun kannalta. Visio määrittää urheiluseuran pitkän aikavälin tavoitteet ja suunnan, kun taas missio kuvaa seuran tarkoitusta ja sen tapaa saavuttaa tavoitteensa.

Urheiluseurat voivat soveltaa visiota ja missiota monin eri tavoin käytännön toiminnassaan ja visio ja missio ovatkin keskeisiä tekijöitä seuran menestyksen ja kestävän kasvun kannalta. Ne auttavat urheiluseuraa määrittämään sen tarkoituksen ja suunnan sekä sitouttamaan jäseniään ja yhteisöään sen tavoitteisiin ja menestykseen. Jokaisella seuralla tulisi olla visio ja missio, jotka ovat linjassa seuran toimintakulttuurin ja arvojen kanssa ja niitä tulisi käyttää osana päivittäistä seuratyötä ja -johtamista.

97 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page