top of page

Urheiluseuran arvot

Urheiluseuran arvot ovat paljon enemmän kuin vain kauniita sanoja ja abstrakteja käsitteitä - ne muodostavat perustan, jonka varaan seura rakentaa kulttuurinsa, identiteettinsä, määrittää toimintatapansa ja luo yhteisönsä. Ne ovat ikkuna seuran sydämeen ja sieluun, kuvastavat sen pyrkimyksiä ja sen vision toteuttamista.


Arvojen merkitys korostuu erityisesti urheiluseuroissa, joissa yhteiset tavoitteet, yhteisöllisyys ja yhteishenki ovat keskeisiä. Ne vaikuttavat paitsi siihen, minkälaista peliä kentällä pelataan, myös siihen, kuinka seura houkuttelee uusia jäseniä, luo uskollisia faneja ja toimii yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.Miksi arvot ovat tärkeitä?

Arvot ovat kuin kompassi, joka ohjaa kaikkea toimintaa. Ne ovat periaatteita, jotka määrittävät seuran toiminnan suunnan ja tavoitteet. Arvojen merkitys urheiluseurassa onkin moniulotteinen.


Ensinnäkin, arvot ohjaavat päätöksentekoa. Ne toimivat mittarina, jonka avulla seura voi arvioida toimintaansa ja sen mukaisuutta omiin tavoitteisiinsa. Esimerkiksi, jos seuran arvoihin kuuluu rehellisyys, se voi tarkoittaa sitä, että seuran päätöksenteossa korostuvat avoimuus, läpinäkyvyys ja eettiset toimintatavat.


Toiseksi, arvot vaikuttavat seuran ilmapiiriin ja yhteisöllisyyteen. Yhteiset arvot voivat yhdistää ihmisiä ja luoda tunnetta kuulumisesta. Ne voivat auttaa luomaan seuran sisällä yhteisön, jossa jäsenet tuntevat olevansa arvostettuja ja ymmärrettyjä.


Kolmanneksi, arvot ovat tärkeitä seuran ulkoisen kuvan muodostamisessa. Ne auttavat määrittämään, millaisena seura haluaa näyttäytyä ulospäin. Ne viestivät seuran toiminnasta, tavoitteista ja sen sitoutumisesta tietyille periaatteille. Tämä voi olla ratkaisevan tärkeää houkuteltaessa uusia jäseniä, yhteistyökumppaneita tai sponsoreita.


Neljänneksi, arvot voivat toimia motivaation ja sitoutumisen lähteenä. Kun seuran jäsenet jakavat samat arvot ja näkevät niiden toteutuvan seuran toiminnassa, he saattavat tuntea suurempaa sitoutumista seuraan ja motivaatiota sen tavoitteiden saavuttamiseen.


Kaiken kaikkiaan, arvot muodostavat perustan, jolle urheiluseuran toiminta rakentuu. Ne määrittävät sen, millainen seura on, mitä se edustaa ja mihin se pyrkii. Siksi onkin tärkeää, että jokainen seura määrittelee omat arvonsa huolellisesti ja viestii niistä selkeästi sekä sisäisesti että ulkoisesti.


Arvojen valitseminen ja määritteleminen

Arvojen valitseminen ja määrittely on tärkeä askel urheiluseuran identiteetin ja kulttuurin luomisessa. Tämä prosessi vaatii huolellista pohdintaa, avointa keskustelua ja seuran jäsenten osallistamista.


Osallistava prosessi on olennainen osa arvojen määrittelyä urheiluseurassa. Seurassa on monenlaisia jäseniä, joilla on erilaisia näkökulmia ja kokemuksia. Jäsenten osallistaminen varmistaa, että kaikkien äänet tulevat kuulluiksi ja että valitut arvot heijastavat seuran laajaa jäsenkuntaa.Avoimen keskustelun järjestäminen voi olla yksi tapa osallistaa seuran jäseniä. Tämä voi tapahtua esimerkiksi seuran kokouksissa, työpajoissa tai muissa tilaisuuksissa, joissa jäsenet voivat esittää ajatuksiaan ja ideoitaan. Tällaisissa keskusteluissa on tärkeää luoda ilmapiiri, jossa kaikki tuntevat olonsa turvalliseksi ja arvostetuksi.


Voi myös olla hyödyllistä käyttää erilaisia menetelmiä ja työkaluja jäsenten osallistamiseksi. Esimerkiksi kyselyt, äänestykset tai työpajat, joissa käytetään esimerkiksi aivoriihityökaluja, ovat tehokkaita tapoja kerätä palautetta ja ideoita jäseniltä.


Arvojen määrittelyn askeleet

Ensimmäinen askel on tunnistaa ja määritellä ne arvot, jotka ovat merkityksellisiä seuran toiminnalle. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi kunnioitusta, yhteistyötä, sitoutumista, rehellisyyttä, kehittymistä tai vaikkapa ilon ja hauskuuden tuottamista. Valittavien arvojen tulisi heijastaa seuran tavoitteita ja toimintatapoja, mutta myös olla linjassa sen kanssa, millaista seuran halutaan olevan tulevaisuudessa.


Toinen askel on arvojen priorisointi. Kaikki ehdotetut arvot eivät välttämättä voi tai pidä olla seuran arvoja. On tärkeää valita ne arvot, jotka ovat seuralle kaikkein tärkeimpiä ja joita seura aikoo aktiivisesti edistää. Tämä vaihe voi sisältää keskustelua arvojen merkityksestä ja niiden soveltuvuudesta seuran toimintaan ja tavoitteisiin. Kysymyksiä, joita voi esittää itselleen tässä vaiheessa, ovat esimerkiksi: Onko tämä arvo jotain, johon uskomme vielä 5 tai 10 vuoden päästä? Olemmeko valmiita palkkaamaan tai erottamaan jonkun näiden arvojen perusteella? Voimmeko soveltaa arvoa kaikessa toiminnassamme?Kolmas askel on arvojen konkretisointi. Mitä tarkalleen ottaen tarkoittaa, kun sanomme, että seuran arvo on esimerkiksi "kunnioitus" tai "sitoutuminen"? Tässä vaiheessa on tärkeää määritellä arvot mahdollisimman konkreettisesti, jotta ne olisivat ymmärrettäviä ja sovellettavissa seuran toimintaan.


Neljäs askel on arvojen viestiminen. Kun arvot on määritelty, ne on viestittävä selkeästi ja johdonmukaisesti sekä seuran sisällä että ulkopuolelle. Tämä auttaa seuraa rakentamaan yhtenäistä identiteettiä.


Arvojen valitsemisessa kannattaa ottaa huomioon seuran eri sidosryhmät: pelaajat, valmentajat, seuran johto, kannattajat, yhteistyökumppanit ja yhteisö, jossa seura toimii. Jokaisella näistä ryhmistä on omat odotuksensa ja näkökulmansa, jotka on tärkeää ottaa huomioon.


Määrittele arvot selkeästi ja konkreettisesti. Yleiset ja abstraktit ilmaisut eivät välttämättä johda haluttuun lopputulokseen. Sen sijaan, että arvo olisi esimerkiksi "menestys", se voisi olla "jatkuva kehittyminen ja parhaansa yrittäminen jokaisessa harjoituksessa ja ottelussa". Tällainen määrittely auttaa jäseniä ymmärtämään, mitä arvo tarkoittaa käytännössä. Olipa arvot kirjattu yhdellä sanalla tai lauseella, niin tärkeintä on, että ne ovat kaikille selvät ja yksiselitteisiä.


Kun arvot on valittu ja määritelty, on tärkeää, että varsinkin seuran johto sitoutuu niihin täysin. Arvoista ei ole hyötyä, jos ne jäävät vain paperille - ne on otettava aktiivisesti osaksi seuran toimintaa ja päätöksentekoa ja niiden tulee näkyä käytännössä. Seuran johto on avainasemassa tässä, sillä heidän esimerkkinsä ja toimintansa määrittävät pitkälti, miten arvot toteutuvat käytännössä.


Arvojen valitseminen ja määrittely on prosessi, joka vaatii aikaa ja sitoutumista. Mutta kun se tehdään huolellisesti, se voi luoda vahvan perustan, jolla seura voi rakentaa yhtenäisen ja vahvan identiteetin.


Esimerkkinä erityisen hyvistä arvoista toimii mielestäni Vierumäen Urheiluopiston arvot: Hymy, Perinne, Luonto, Hiki.

Arvojen viestiminen

Arvot tulee tuoda osaksi seuran jokapäiväistä toimintaa, tässä onnistutaan viestinnän avulla.


Viestiminen alkaa seuran sisältä. Jäsenet, valmentajat, johto - kaikkien tulee olla selvillä seuran arvoista ja siitä, mitä ne tarkoittavat käytännössä. Tämä voi tapahtua esimerkiksi seuran kokouksissa, koulutuksissa tai vaikkapa seuran sisäisessä viestinnässä. Arvojen tulisi olla näkyvästi esillä seuran tiloissa, nettisivuilla ja muissa kanavissa, joissa seura viestii.Sisäisen viestinnän lisäksi arvot tulisi tuoda esiin myös seuran ulkoisessa viestinnässä. Arvojen tulisi näkyä kaikessa, mitä seura tekee ja sanoo - niin sosiaalisessa mediassa, lehdistötiedotteissa kuin seuran tapahtumissakin. Tämä auttaa luomaan kuvaa seurasta, joka on arvojensa mukainen ja toimii niiden pohjalta.


Arvojen soveltaminen seuran toimintaan on tärkeä osa niiden elävöittämistä. Tämä tarkoittaa sitä, että arvojen tulisi näkyä seuran päätöksenteossa, toimintatavoissa ja asenteissa.Kaiken kaikkiaan arvot ovat yksi tärkeimmistä, ellein jopa tärkein seuraa ja sen toimintaa määrittelevä yksittäinen asia. Pääasia on, että arvot ovat aitoja kuvauksia siitä, millaista seuran toiminta on ja, että kaikki seurassa sitoutuvat ja toimivat niiden mukaisesti.

16 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page