top of page

Miksi strategia? Osa IV

Tehokkaampi resurssien käyttö

Miksi urheiluseura tarvitsee strategiaa -teemaisen sarjan tämän kertaisessa blogikirjoituksessa käymme läpi seuran resurssien tehokkaampaan käyttöä ja niiden hyödyntämisen mahdollisuuksia.


Strategia ja tehokkaampi resurssien käyttö

Tehokkaampi resurssien käyttö tarkoittaa sitä, että seura käyttää olemassa olevia resurssejaan (esimerkiksi taloudellisia, henkilöstöön sekä tiloihin ja välineisiin liittyviä resursseja) mahdollisimman tehokkaasti ja saavuttaa samalla halutut tavoitteet. Tämä voi tapahtua esimerkiksi prosessien automatisoinnin, paremman projektinhallinnan tai tehokkaamman henkilöstön koulutuksen avulla.


Tehokkaampi resurssien käyttö on tärkeää seuran strategian kehittämisessä, koska se auttaa seuraa käyttämään resurssejaan optimaalisesti ja saavuttamaan tavoitteensa nopeammin ja vähemmällä vaivalla. Seuran on myös tärkeä ymmärtää, että se voi olla resurssien suhteen rajoitettu ja että resurssien tehokkaampi käyttö voi auttaa seuraa tekemään enemmän vähemmällä.


Esimerkkejä tehokkaammasta resurssien käytöstä ovat esimerkiksi:

  • Käyttää nykyaikaista jäsenrekisteriä jäsenten ja seuran palveluiden hallintaan

  • Käyttää automaatiota ja teknologiaa työn tehokkuuden parantamiseen

  • Käyttää taitoja ja osaamista henkilöstön koulutukseen ja kehittämiseen


Talous ja tehokkaampi resurssien käyttö

Seuran talouden kehittämisessä on tärkeää ymmärtää, että resurssien tehokkaampi käyttö ei ainoastaan auta saavuttamaan tavoitteita, vaan se voi myös vaikuttaa positiivisesti seuran talouteen. Tehokkaampi resurssien käyttö voi nimittäin vähentää kuluja, lisätä tuloja ja parantaa seuran taloudellista tilannetta.


Seuran taloudellisen tilanteen ymmärtäminen onkin tärkeä osa seuran strategian kehittämistä. Seuran on tärkeä tunnistaa, mitkä ovat sen tulonlähteet, mitkä ovat sen suurimmat kuluerät ja miten resursseja voidaan käyttää tehokkaasti tavoitteiden saavuttamiseksi ja taloudellisen tilanteen parantamiseksi.Esimerkkejä tehokkaammasta resurssien käytöstä talouden kehittämisessä ovat esimerkiksi:

  • Käyttää budjetointia ja suunnittelua kustannusten hallintaan

  • Käyttää markkinointia ja sponsorointia tulojen lisäämiseksi

  • Käyttää datan analysointia ja ennustemalleja taloudellisen tilanteen ennustamiseen

  • Käyttää tehokasta laskutusta ja maksuliikennettä kulujen ja tulojen hallintaan

Tehokkaamman resurssien käytön avulla seura voi siis parantaa taloudellista tilannettaan, vähentää kulujaan ja lisätä tulojaan. Tämä voi puolestaan auttaa seuraa investoimaan enemmän laadukkaaseen valmennukseen, kehittämään parempaa infrastruktuuria ja houkuttelemaan uusia lahjakkaita pelaajia.


On kuitenkin tärkeää huomata, että tehokkaamman resurssien käytön merkitys seuran talouden kehittämisessä vaihtelee seurasta riippuen. Jokaisen seuran tulee tunnistaa omat resurssinsa ja tarpeensa ja kehittää sen mukaisesti strategiansa.


Kestävä kehitys ja tehokkaampi resurssien käyttö

Seuran toiminnan kestävyyden kannalta on tärkeää käyttää resursseja mahdollisimman tehokkaasti. Kun resursseja käytetään tehokkaasti, seuran toiminta on sekä taloudellisesti että ympäristöllisesti kestävää.


Tehokkaampi resurssien käyttö voi auttaa seuraa saavuttamaan toiminnalliset tavoitteensa vähemmällä rahalla ja vähentää toiminnan ympäristövaikutuksia. Esimerkkejä tehokkaammasta resurssien käytöstä seuran toiminnan kestävyyden edistämiseksi ovat esimerkiksi:

  • Pyrkiä eri tavoin vähentämään seuran toimintaan liittyviä kuljetuksia ja/tai käyttää ympäristöystävällisiä kulkuneuvoja

  • Käyttää kierrätettäviä materiaaleja ja kierrättää roskat

  • Käyttää vettä ja energiaa säästäviä ratkaisuja

Tehokkaampi resurssien käyttö edistää myös seuran yhteiskuntavastuullisuutta ja antaa hyvän esimerkin muille toimijoille. Seuran tulee huomioida resurssien tehokas käyttö myös tulevaisuudessa, jotta se voi jatkaa toimintaansa kestävällä tavalla. Seuran kestävällä kehityksellä saattaa myös olla merkitystä yhteiskuntavastuullista toimintaa tukeville yhteistyökumppaneille.


Tehokkaamman resurssien käytön merkitys seuran toiminnan kestävyyden kannalta korostuu erityisesti nykypäivän yhteiskunnassa, jossa ympäristö- ja kestävyysasiat ovat yhä tärkeämpiä. Seuran tulee siis huomioida resurssien tehokas käyttö osana strategista suunnitteluaan ja toimintaansa.


Resurssien priorisointi

Resurssien priorisoinnin tarkoituksena on määritellä, mitkä resurssit ovat tärkeimpiä seuran tavoitteiden kannalta ja miten niitä tulisi käyttää. Tämä tarkoittaa myös sitä, että joidenkin resurssien käyttöä on ehkä rajoitettava tai jopa jätettävä kokonaan pois, jotta seuran tärkeimmät tavoitteet saavutetaan.


Resurssien priorisointi edellyttää tietynlaista suunnittelua ja strategista ajattelua. Seura tarvitsee selkeät tavoitteet ja niiden saavuttamiseksi tarvittavat resurssit on määriteltävä. Sen jälkeen resurssit tulee arvioida ja priorisoida sen mukaan, kuinka paljon ne vaikuttavat tavoitteiden saavuttamiseen.Tärkeimmät resurssit kannattaa keskittää niihin toimintoihin, jotka ovat tavoitteiden kannalta merkittävimpiä. Esimerkiksi, jos urheiluseuran tavoitteena on menestyminen tiettyjen lajien SM-kisoissa, tulee varmistaa, että seuran urheilijoiden valmennus on ensiluokkaista ja heillä on käytössään tarvittavat varusteet ja välineet. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että seuran tulee priorisoida urheilijoiden valmennus ja varusteiden hankinta muiden toimintojen sijaan.


Resurssien priorisointi edellyttää myös tarkkaa aikataulutusta. Seuran on määriteltävä, mitä resursseja tarvitaan milloinkin ja miten ne käytetään tehokkaimmin. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että seuran tulee suunnitella tulevan kauden aikataulu huolellisesti ja varmistaa, että kaikki tarvittavat resurssit ovat käytettävissä oikeaan aikaan.


Ennen resurssien priorisointia on tärkeää määritellä tavoitteet, joiden saavuttamiseksi resursseja käytetään. Tavoitteiden määrittelyn jälkeen on syytä arvioida, mitkä resurssit ovat välttämättömiä tavoitteiden saavuttamiseksi ja mitkä resurssit ovat vähemmän tärkeitä. Tärkeimmät resurssit ovat niitä, joita ilman tavoitteiden saavuttaminen ei ole mahdollista, kun taas vähemmän tärkeät resurssit ovat niitä, jotka voivat olla hyödyllisiä, mutta joiden käyttö ei ole välttämätöntä.


Resurssien priorisoinnissa on myös tärkeää ottaa huomioon seuran koko ja sen mahdollisuudet hankkia lisää resursseja. Pienet seurat voivat joutua priorisoimaan resurssinsa eri tavalla kuin suuret seurat, jotka voivat hyödyntää suurempaa taloudellista pohjaa. Seuran on myös tärkeää arvioida, millaisia resursseja sillä on käytettävissä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, jotta resurssien priorisointi voidaan suunnitella oikein.


Resurssien priorisoinnin tavoitteena on varmistaa, että seura käyttää resurssinsa mahdollisimman tehokkaasti ja että tavoitteet saavutetaan ilman resurssien hukkaamista tai liikakäyttöä. Kun resurssit on priorisoitu, seuran on helpompi suunnitella aikatauluja ja budjetteja, mikä auttaa seuraa saavuttamaan tavoitteensa suunnitellussa aikataulussa.


Urheiluseuran resurssien priorisointi on tärkeä osa seuran strategiaa ja sen merkitys korostuu erityisesti pienemmissä seuroissa, joilla on vähemmän resursseja käytettävissä. Priorisointi auttaa seuroja tekemään oikeita päätöksiä resurssien käytöstä ja varmistaa, että seura on kestävä pitkällä aikavälillä.


Kustannussäästöt

Urheiluseuran toimintaan liittyy usein merkittäviä kustannuksia, jotka voivat vaikuttaa seuran taloudelliseen tilanteeseen. Tämän vuoksi on tärkeää huomioida kustannusten hallinta ja mahdollisuudet kustannussäästöihin osana tehokkaampaa resurssien käyttöä.


Yksi tapa vähentää kustannuksia on tarkastella huolellisesti seuran käyttämiä resursseja ja etsiä säästömahdollisuuksia. Tämä voi sisältää esimerkiksi energiatehokkuuden parantamista, veden ja sähkön kulutuksen vähentämistä, tarvikkeiden uudelleenkäyttöä ja kierrätystä sekä tarvittaessa henkilöstön vähentämistä. Lisäksi seuran kannattaa arvioida toimintatapojaan ja miettiä, onko esimerkiksi tiettyjä hankintoja tai tapahtumia, joita voitaisiin vähentää tai järjestää edullisemmalla tavalla.

Toinen tapa säästää kustannuksia on tarkastella seuran toiminnan tehokkuutta. Tehokkaampi toiminta voi tarkoittaa esimerkiksi nopeampaa päätöksentekoa, parempaa tiedonkulkua ja kommunikointia sekä tavoitteellista ja suunnitelmallista toimintaa. Tämä voi vähentää turhaa työtä ja ajanhukkaa, jolloin seura voi käyttää resurssejaan tuottavampaan toimintaan.


Kustannusten säästäminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että seura jättäisi tärkeitä asioita huomiotta tai vähentäisi laadukasta toimintaa. Sen sijaan säästöt voivat mahdollistaa seuran resurssien suuntaamisen tärkeimpiin tavoitteisiin ja tarpeisiin. Esimerkiksi säästöjä voi käyttää valmentajien tai muiden henkilöstön kehittämiseen, laadukkaiden välineiden hankintaan tai muiden toimintojen kehittämiseen.


kustannussäästöjen tavoittelu ei saa siis haitata seuran toimintaa tai heikentää sen laatua. Esimerkiksi liian radikaalit säästötoimenpiteet voivat vaikuttaa negatiivisesti seuran jäsenten tyytyväisyyteen ja sitoutumiseen. Siksi on tärkeää löytää tasapaino kustannusten säästämisen ja toiminnan laadun välillä.


Yksi keino säästää kustannuksia on esimerkiksi harkita erilaisten sponsorointi- ja yhteistyökumppanuuksien solmimista. Tämä voi tuoda seuralle lisätuloja, ja samalla myös kustannussäästöjä, jos sponsorit esimerkiksi tarjoavat seuralle tarvittavia tuotteita tai palveluita alennettuun hintaan tai jopa ilmaiseksi. Lisäksi, kun urheiluseura on aktiivisesti mukana paikallisessa yhteisössä ja verkostoituu muiden organisaatioiden kanssa, se voi löytää uusia yhteistyökumppaneita, joilta voi saada lisätuloja tai muita etuja.


Toinen keino säästää kustannuksia on tarkastella seuran toiminnan rakennetta ja prosesseja. Joskus pienilläkin muutoksilla voi saada aikaan merkittäviä kustannussäästöjä. Esimerkiksi toiminnan tehostaminen ja digitalisointi voi vähentää manuaalista työtä ja siten vähentää henkilöstökuluja. Samalla se voi parantaa seuran toiminnan laatua ja tehokkuutta. On hyvä muistaa "Pareton periaate" tai toiselta nimeltään 80:20 sääntö. Se tarkoittaa, että 20 %:a tekemisestä tuo 80 %:a tuloksista, joten ajan ja resurssien kohdentaminen oikein voi auttaa saamaan aikaan merkittäviä kustannus- ja aikasäästöjä ilman, että sillä on suurta vaikutusta pääasialliseen toimintaan.

Kustannussäästöt ovat siis osa tehokkaampaa resurssien käyttöä, mutta on tärkeää muistaa, että säästöjen tavoittelu ei saa vaarantaa seuran tärkeitä tavoitteita ja arvoja. Urheiluseuran strategian tulee olla johdonmukainen ja tavoitteellinen, ja sen tulee ohjata kaikkea seuran toimintaa, myös resurssien käyttöä.


Tuottavuuden lisääminen

Tuottavuus on mittari, joka kertoo kuinka paljon tuotetta tai palvelua saadaan aikaan käytetyillä resursseilla. Urheiluseurassa tuotteena voi olla esimerkiksi kilpailutapahtuma tai valmennusohjelma, ja resursseina pelaajien ja valmentajien aika, rahalliset varat ja tilat.


Urheiluseuran tuottavuuden lisääminen voi tapahtua monella eri tavalla. Yksi tapa on käyttää resursseja oikein ja tehokkaasti. Esimerkiksi valmentajien aikaa voidaan hyödyntää paremmin, kun mietitään miten heidän osaamistaan ja aikaansa voidaan kohdentaa parhaiten. Valmentajien kouluttaminen ja kehittäminen on yksi tapa, jolla heidän ammattitaitoaan voidaan parantaa ja samalla lisätä seuran tuottavuutta.


Toinen tapa on hyödyntää teknologiaa. Urheiluseuroissa voidaan käyttää erilaisia teknologisia ratkaisuja, kuten valmennusohjelmistoja ja harjoittelun seurantajärjestelmiä, jotka helpottavat valmentajien ja pelaajien työtä ja samalla parantavat suoritustasoa. Teknologian hyödyntäminen voi myös auttaa seuraa säästämään aikaa ja rahaa esimerkiksi tiedonhallinnan ja kommunikaation osalta.


Kolmas tapa on parantaa henkilöstön ja pelaajien sitoutumista. Sitoutuneet ja motivoituneet ihmiset tekevät työnsä paremmin ja tuottavammin. Urheiluseuran johdon tuleekin varmistaa, että henkilöstö ja pelaajat ovat tyytyväisiä ja motivoituneita, ja että heillä on mahdollisuus kehittyä ja kehittää omaa osaamistaan.


Neljäs tapa lisätä urheiluseuran tuottavuutta on yhteistyön tekeminen muiden organisaatioiden kanssa. Esimerkiksi yhteistyö paikallisten yritysten kanssa voi tarjota urheiluseuralle mahdollisuuden saada sponsorirahoitusta ja muita resursseja. Yhteistyön kautta voidaan myös saavuttaa synergiaetuja ja jakaa resursseja, kuten tiloja ja henkilökuntaa.


Urheiluseuran tuottavuuden lisääminen edellyttää myös tavoitteiden asettamista ja niiden seurantaa. Tavoitteiden tulee olla mitattavissa ja realistisia, ja niiden saavuttamista tulee seurata säännöllisesti. Seuran johdon tulee myös analysoida ja arvioida toimintaa jatkuvasti, jotta voidaan löytää kehityskohteita ja parantamisen mahdollisuuksia.


Lopuksi on tärkeää muistaa, että urheiluseuran tehokkuuden ja tuottavuuden lisäämiseksi tarvitaan jatkuvaa kehittämistä ja oppimista. Strategian mukainen toiminta ja resurssien käyttö vaatii jatkuvaa seurantaa ja arviointia, jotta voidaan varmistaa, että tavoitteet saavutetaan mahdollisimman tehokkaasti ja kestävällä tavalla.

8 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comentários


bottom of page