top of page

Miksi strategia? Osa III

Selkeät tavoitteet

Urheiluseuralle selkeät tavoitteet ovat tärkeitä monesta syystä. Ne auttavat urheiluseuraa määrittelemään, mitä se haluaa saavuttaa tulevaisuudessa. Tavoitteiden avulla urheiluseura voi suunnitella toimintaansa pitkäjänteisesti ja keskittyä olennaiseen. Tavoitteiden avulla voidaan myös määrittää mittarit, joiden avulla seurataan toiminnan kehittymistä ja edistymistä.

Selkeät tavoitteet auttavat myös urheiluseuran jäseniä sitoutumaan yhteiseen päämäärään. Kun tavoitteet on määritelty selkeästi ja niistä tiedotetaan avoimesti, jäsenet tietävät, mitä heiltä odotetaan ja mihin suuntaan urheiluseura haluaa kehittyä. Tämä lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta ja auttaa luomaan vahvan ja yhtenäisen seurakulttuurin.


Lisäksi selkeät tavoitteet auttavat urheiluseuraa houkuttelemaan uusia jäseniä ja yhteistyökumppaneita. Kun urheiluseuralla on selkeät tavoitteet ja ne on kommunikoitu avoimesti, seurasta tulee houkutteleva kumppani yhteistyötahojen ja sponsoreiden silmissä. Selkeät tavoitteet auttavat myös luomaan positiivista imagoa seuralle ja houkuttelemaan uusia jäseniä, jotka jakavat saman päämäärän ja tavoitteet.


Kaiken kaikkiaan urheiluseuran selkeät tavoitteet ovat tärkeä osa seuran strategista suunnittelua ja toimintaa. Ne auttavat seuraa keskittymään tärkeisiin asioihin ja varmistamaan, että kaikki toiminta tukee yhteistä päämäärää.


Tavoitteiden asettaminen

Urheiluseuran strategiaan tulee sisältyä selkeät tavoitteet, jotka ovat realistisia ja saavutettavissa olevia. Tavoitteiden tulee olla seuran visiosta ja missiosta johdettuja ja niiden tulee tukea seuran pitkän aikavälin menestystä. Tavoitteet tulee myös määritellä siten, että niitä voidaan mitata ja arvioida, jotta seura voi seurata kehitystään ja tehdä tarvittavia korjausliikkeitä.

Esimerkkejä urheiluseuran tavoitteista on: urheilullisten tavoitteiden saavuttaminen, kuten mitalisijoitusten saavuttaminen tiettyjen kilpailujen tai sarjojen kohdalla, junioritoiminnan kehittäminen, sponsoritulojen kasvattaminen, jäsenmäärän kasvattaminen, taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen tai seuran tunnettuuden kasvattaminen.


Tavoitteiden asettaminen auttaa seuraa keskittymään olennaiseen ja antaa suunnan seuran toiminnalle. Ne auttavat myös motivoimaan niin seuran johtoa, valmentajia kuin urheilijoitakin, kun he tietävät, mitä tavoitteita kohti he työskentelevät.


Tavoitteet tulisi lisäksi määritellä S.M.A.R.T. -mallin mukaisesti. Eli jokaisen tavoitteen tulisi olla tarkka (Spesific), mitattavissa (Measurable), saavutettavissa (Achievable), merkityksellinen (Relevant) ja aikasidonnainen (Time-bound). Eli pelkkä yllä luetellun kaltainen lista epämääräisistä tavoitteista ei sellaisenaan ole valmis hyödynnettäväksi seuran toiminnassa vaan se on vain tarkoitettu malliksi siitä mihin asioihin tavoitteet voivat liittyä. Hyvä tavoite voisi esimerkiksi olla, että "seuran hankkii 50 lisäjäsentä kuluvun vuoden loppuun mennessä".


Resurssien ja aikataulutuksen suunnittelu

Resurssien ja aikataulutuksen suunnittelu ovat tärkeä osa urheiluseuran strategian kehittämistä ja tavoitteiden asettamista. Urheiluseuran tavoitteiden asettaminen voi olla haastavaa, mutta kun tavoitteet on selkeästi määritelty, on helpompi suunnitella ja toteuttaa tarvittavat toimenpiteet niiden saavuttamiseksi.

Resurssien suunnittelu tarkoittaa sitä, että urheiluseuran on huomioitava mm. käytettävissä olevat taloudelliset, inhimilliset ja materiaaliset resurssit, jotka ovat tarpeen tavoitteiden saavuttamiseksi. On tärkeää, että urheiluseura arvioi realistisesti resurssien määrän ja laatii suunnitelman, joka mahdollistaa niiden tehokkaan käytön.


Esimerkiksi, jos urheiluseura tavoittelee menestystä kilpailuissa, sen on varmistettava, että sillä on riittävästi taloudellisia resursseja osallistua kilpailuihin, kouluttaa ja valmentaa urheilijoita sekä hankkia tarvittavaa laitteistoa ja välineitä jne. Jos resursseja ei ole riittävästi, seuran tavoitteiden saavuttaminen voi olla haastavaa.


Aikataulutuksen suunnittelu tarkoittaa urheiluseuran toimintojen ajoittamista ja organisointia tavoitteiden saavuttamiseksi. Aikataulutuksen avulla urheiluseura voi suunnitella, milloin tiettyjä toimintoja tehdään ja milloin niiden tulisi olla valmiita. Tämä auttaa urheiluseuraa pysymään aikataulussa ja mahdollistaa sen, että kaikki tarvittavat tehtävät saadaan suoritettua ajallaan.


Esimerkiksi, jos urheiluseura tavoittelee menestystä tulevissa kilpailuissa, sen on varmistettava, että seuraavat tehtävät on suoritettu ajoissa: valmennusohjelman suunnittelu, harjoitusten aikataulutus, kilpailuun osallistumisen ilmoittaminen ja tarvittavien välineiden hankinta jne. Tämä kaikki on järjestettävä aikataulussa ja varmistettava, että kaikki tehtävät on suoritettu ajoissa.


Urheiluseuran strategian kehittäminen ja tavoitteiden asettaminen eivät ole aina helppoja tehtäviä, mutta resurssien ja aikataulutuksen suunnittelu voi auttaa urheiluseuraa saavuttamaan tavoitteensa tehokkaasti.


Toiminnan varmistaminen tavoitteiden saavuttamiseksi

Urheiluseuran tavoitteiden asettaminen on tärkeä askel menestyksekkään toiminnan varmistamisessa. Mutta miten varmistaa, että tavoitteet todella saavutetaan? Tämä vaatii tehokasta toiminnan suunnittelua ja järjestämistä.


Pelkkä resurssien ja aikataulujen suunnittelu ei usein riitä, koska uudet tavoitteet tarkoittavat jotakin uutta toiminnassa, joka puolestaan tarkoittaa, että asia vie mm. työntekijöiden/vapaaehtoisten aikaa, joka on tällöin jostain muusta pois. Tämä asia on tärkeää tiedostaa, jotta osaa ja kykenee priorisoimaan resurssit oikein. Usein se tarkoittaa, että jostain aiemmasta tehtävästä pitää luopua tai sitä tulee rajoittaa/karsia.

Strategia auttaa urheiluseuraa varmistamaan toimintansa suunnitelmallisuuden. Strategia kartoittaa tavoitteet, resurssit ja aikataulun ja yhdistää ne selkeäksi suunnitelmaksi. Tämä auttaa seuraa varmistamaan, että sen toiminta on suunniteltua, tavoitteellista ja tehokasta. Strategia myös ohjaa päätöksentekoa ja valintoja mm. helpottaen asioiden priorisointia ja karsimista. Urheiluseuran tulee pitää tavoitteensa ja toimintasuunnitelmansa jatkuvasti ajan tasalla ja arvioida niiden tehokkuutta. Jos jokin suunnitelma ei toimi odotetulla tavalla, seuraa tulee olla valmis tekemään tarvittavat muutokset ja sopeutumaan muutoksiin.


Urheiluseuran tulee varmistaa, että sen jäsenet ovat sitoutuneita tavoitteiden saavuttamiseen ja että he ymmärtävät, miten he voivat osallistua seuran toimintaan ja auttaa sen tavoitteiden saavuttamisessa. Tämä voi sisältää selkeän viestinnän, koulutuksen ja jäsenten osallistamisen päätöksentekoon.


Tavoite kaikille seuroille - Seurabrändin kehittäminen

Urheiluseuran strategiaan kuuluu myös tavoitteiden asettaminen, jotka liittyvät seuran brändin kehittämiseen ja markkinointiin. Tällaisia tavoitteita voivat olla esimerkiksi seuran tunnettuuden kasvattaminen paikallisella, kansallisella tai kansainvälisellä tasolla, seuran brändin kehittäminen ja erottautuminen kilpailijoista, tai seuran maineen parantaminen tietyissä piireissä.

Brändin kehittäminen ja markkinointi on tärkeää, koska se voi auttaa seuraa houkuttelemaan uusia sponsoreita ja tukijoita, sekä kasvattamaan jäsenmäärää. Seuran tunnettuuden kasvattaminen voi myös auttaa houkuttelemaan uusia lahjakkaita pelaajia ja valmentajia, jotka voivat auttaa seuraa menestymään tulevaisuudessa.


Tavoitteiden asettaminen seuran brändin kehittämisen ja markkinoinnin osalta voi sisältää esimerkiksi seuraavat toimenpiteet:

  • Sosiaalisen median kanavien käytön kehittäminen ja kasvattaminen

  • Tapahtumien järjestäminen, kuten seuran omien turnausten tai tapahtumien järjestäminen

  • Seuran verkkosivujen kehittäminen ja päivittäminen säännöllisesti

  • Yhteistyön kehittäminen paikallisten yritysten kanssa, esimerkiksi yhteistyön kautta seuran varustehankinnassa tai tapahtumien järjestämisessä

  • Sponsorien ja tukijoiden hankkiminen ja yhteistyön kehittäminen heidän kanssaan

Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä siitä, mitä seuran brändin kehittäminen ja markkinointi voi sisältää. Tärkeintä on, että tavoitteet ovat realistisia ja linjassa seuran visioiden ja arvojen kanssa. Kun seura onnistuu kehittämään brändiään ja markkinointiaan, se voi saavuttaa tavoitteitaan paremmin ja houkutella uusia jäseniä, sponsoreita ja tukijoita.


Pelkät tavoitteet eivät riitä

Toki tulee muistaa ja huomioida, että pelkät ylväät tavoitteet eivät takaa toimintaa, sama asia on turhan usein nähty mm. juhlapuheissa. Sanotaan, että "hyvin suunniteltu on puoliksi tehty", toki näin, mutta totta on myös, että "hyvin suunniteltu on vielä täysin tekemättä". Näin ollen tavoitteiden asetannan jälkeen onkin tärkeää luoda toimenpidesuunnitelma siitä miten, milloin, kuka jne. tavoitteet toteuttaa. Mutta tämä aihe onkin sitten toisen blogitekstin aihe.

15 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page