top of page

Miksi strategia? Osa II

Päivitetty: 11. huhtik. 2023

Ympäristön ymmärtäminen

Tässä blogikirjoituksessa käymme läpi ympäristön analysointia ja sen merkitystä urheiluseuran strategialle.Analyysin merkitys

Strategian kehittäminen edellyttää urheiluseuroilta perusteellista analyysia omasta toimintaympäristöstään ja sisäisistä voimavaroistaan. Toimintaympäristön analyysi auttaa seuraa ymmärtämään kilpailijoiden, asiakkaiden, sidosryhmien ja muiden ulkoisten tekijöiden vaikutusta seuran toimintaan. Sisäisten voimavarojen analyysi puolestaan auttaa seuraa ymmärtämään omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan.


Toimintaympäristön analyysissa urheiluseura tarkastelee esimerkiksi kilpailijoiden toimintaa, markkinoiden muutoksia, taloudellisia tekijöitä, lainsäädäntöä ja muita ulkoisia tekijöitä. Analyysi auttaa seuraa tunnistamaan mahdollisia uhkia ja mahdollisuuksia toimintaympäristössään.


Sisäisten voimavarojen analyysissa seura tarkastelee omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan, kuten taloudellista tilannettaan, johtamisjärjestelmäänsä, henkilökunnan osaamista, toimintaprosessejaan ja jäsenkuntaansa. Analyysi auttaa seuraa ymmärtämään, missä se on vahva ja missä se kaipaa kehitystä.


Toimintaympäristön ja sisäisten voimavarojen analyysit ovat tärkeitä strategian kehittämisessä, sillä ne auttavat seuraa tunnistamaan omat vahvuutensa ja haasteensa ja kehittämään strategian niiden pohjalta. Analyysit auttavat myös seuraa tunnistamaan mahdollisuuksia ja uhkia toimintaympäristössään ja kehittämään strategian, joka auttaa seuraa menestymään tulevaisuudessa.


Esimerkkinä seuran ulkoisen toimintaympäristön analyysityökalusta voidaan pitää esimerkiksi PESTEL-analyysia ja sisäisen toimintaympäristön analyysityökaluna puolestaan esimerkiksi SWOT-analyysia. Toki työkaluja on monia muitakin, mutta nämä lienevät tunnetuimmat ja käytetyimmät.


Ulkoisen ympäristön analysointi

Ulkoisen ympäristön ymmärtämisellä tarkoittaa urheiluseuralle olennaisten ulkoisten tekijöiden tunnistamista ja analysointia. Näitä tekijöitä voivat olla esimerkiksi kilpailutilanne, asiakkaiden eli pelaajien ja kannattajien tarpeet ja odotukset, lainsäädäntö ja viranomaismääräykset, teknologian kehitys, talouden tilanne ja markkinatrendit.


Ympäristön ymmärtäminen on tärkeää, koska se auttaa urheiluseuraa tekemään parempia päätöksiä ja strategioita. Se auttaa seuraa tunnistamaan mahdollisia uhkia ja mahdollisuuksia, joita se voi hyödyntää.


Esimerkiksi kilpailutilanteen ymmärtäminen auttaa seuraa kehittämään kilpailuetua ja erottautumaan kilpailijoista. Asiakkaiden, eli pelaajien ja kannattajien, tarpeiden ja odotusten ymmärtäminen auttaa seuraa tarjoamaan parempia palveluita ja kokemuksia. Lainsäädännön ja viranomaismääräysten ymmärtäminen auttaa seuraa noudattamaan sääntöjä ja säilyttämään maineensa.


Ympäristön ymmärtäminen voi sisältää esimerkiksi seuraavia toimenpiteitä:

  • Markkinatutkimuksen tekeminen ja kilpailijoiden analysointi

  • Pelaajien ja kannattajien tarpeiden ja odotusten selvittäminen esimerkiksi kyselyiden avulla

  • Yhteistyön kehittäminen sidosryhmien kanssa

  • Taloudellisen tilanteen ja markkinatrendien seuraaminen

Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä siitä, mitä ympäristön ymmärtäminen voi sisältää. Tärkeintä on, että seura tekee säännöllisesti analyysiä ympäristöstään ja käyttää sitä hyödykseen päätöksenteossa ja strategian kehittämisessä.


Sisäisen ympäristön analysointi

Ympäristön ymmärtäminen ei ole vain ulkoisten tekijöiden tunnistamista ja analysointia, vaan se sisältää myös sisäisten tekijöiden tunnistamista ja analysointia. Sisäisiä tekijöitä ovat esimerkiksi seuran resurssit, taidot, arvot ja kulttuuri.


Sisäisten tekijöiden ymmärtäminen auttaa seuraa tunnistamaan sen vahvuudet ja heikkoudet. Se auttaa seuraa hyödyntämään sen vahvuuksia ja kehittämään sen heikkouksia. Se auttaa myös seuraa kehittämään strategioita, jotka ovat realistisia sen resurssien ja taitojen kannalta.

Esimerkiksi resurssien ymmärtäminen auttaa seuraa tekemään realistisia talousarvioita ja investointeja. Taitojen ymmärtäminen auttaa seuraa kehittämään henkilöstöä ja valmennusta. Arvojen ja kulttuurin ymmärtäminen auttaa seuraa toimimaan johdonmukaisesti ja säilyttämään sen identiteetin.


Sisäisten tekijöiden ymmärtäminen voi sisältää esimerkiksi seuraavia toimenpiteitä:

  • Henkilöstön arvioiminen ja kehittäminen

  • Talousarvioiden ja investointien suunnittelu

  • Arvojen ja kulttuurin selvittäminen ja kehittäminen

  • Sisäisen viestinnän kehittäminen


Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä siitä, mitä sisäisten tekijöiden ymmärtäminen voi sisältää. Tärkeintä on, että seura arvioi säännöllisesti omia resurssejaan, taitojaan, arvojaan ja kulttuuriaan ja käyttää sitä hyödykseen päätöksenteossa ja strategian kehittämisessä.


Paikallisyhteisön tarpeiden ja odotusten huomioiminen

Urheiluseuran strategiaa suunniteltaessa on tärkeää ottaa huomioon paikallisyhteisön tarpeet ja odotukset. Seuran strategian tulisi olla linjassa paikallisen yhteisön tarpeiden kanssa ja pyrkiä vastaamaan niihin mahdollisimman hyvin. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi seuran tarjoamien lajien valikoiman mukauttamista paikallisiin tarpeisiin, kuten tarjoamalla erityisesti nuorille suunnattuja lajeja tai vastaamalla yhteisön terveys- ja hyvinvointitarpeisiin tarjoamalla kuntoliikuntaa.

Paikallisyhteisön tarpeiden ja odotusten huomioiminen on tärkeää mm. jäsenhankinnassa ja jäsenten sitouttamisessa. Kun seura vastaa paikallisen yhteisön tarpeisiin ja odotuksiin, se houkuttelee uusia jäseniä ja pitää nykyiset jäsenet tyytyväisinä. Seuran strategian tulee perustua ymmärrykseen ympäröivästä yhteisöstä ja sen tarpeista ja odotuksista, jotta seuran toiminta olisi menestyksekästä ja merkityksellistä yhteisölle.


Toiminnan mukauttaminen ympäristön muutoksiin

Urheiluseuran strategian tulee olla joustava ja kyettävä mukautumaan ympäristön muutoksiin. Ympäristötekijöitä voivat olla esimerkiksi kilpailijoiden muuttuneet toimintatavat, uudet teknologiset ratkaisut tai yhteiskunnalliset muutokset. Seuraavien vuosien aikana voi tapahtua paljon muutoksia, jotka voivat vaikuttaa urheiluseuran toimintaan merkittävästi, kuten mm. korona jo osoitti.


Urheiluseuran tulee olla tietoinen ympäristön muutoksista ja reagoida niihin nopeasti. Toiminnan mukauttaminen edellyttää jatkuvaa arviointia ja analyysiä siitä, miten ympäristön muutokset voivat vaikuttaa seuran toimintaan. Tämä tarkoittaa myös sitä, että strategiaa tulee päivittää säännöllisesti, jotta se vastaa nykyajan haasteisiin.


Ympäristön muutoksiin reagoiminen edellyttää myös resurssien tehokasta käyttöä. Urheiluseuran tulee pystyä arvioimaan, mitkä muutokset ovat merkittäviä ja mitkä eivät vaadi välitöntä toimintaa. Tämä auttaa seuraa keskittymään olennaiseen ja välttämään turhia investointeja tai toimia, jotka eivät tue seuran strategisia tavoitteita.

Toiminnan mukauttaminen ympäristön muutoksiin edellyttää myös avointa ja yhteistyökykyistä asennetta. Seuran on tärkeää olla valmis oppimaan uutta ja hyödyntämään yhteistyökumppaneiden osaamista ja resursseja. Yhteistyö voi auttaa seuraa pysymään ajan tasalla uusimmista trendeistä ja teknologioista sekä tarjota uusia mahdollisuuksia kehittää seuran toimintaa.


Urheiluseuran strategian tulee siis olla joustava ja kyettävä mukautumaan ympäristön, niin sisäisen kuin ulkoisenkin, muutoksiin. Seuran on oltava tietoinen ympäristön muutoksista ja reagoitava niihin nopeasti. Toiminnan mukauttaminen edellyttää jatkuvaa arviointia ja analyysiä siitä, miten ympäristön muutokset voivat vaikuttaa seuran toimintaan.

34 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page