top of page

SWOT-analyysi urheiluseuran strategiatyössä - Tunne vahvuutesi ja heikkoutesi

Mikä on SWOT-analyysi?

SWOT-analyysi on strategiatyökalu, jolla tunnistetaan organisaation vahvuudet (Strengths), heikkoudet (Weaknesses), mahdollisuudet (Opportunities) ja uhkat (Threats). Analyysia käytetään ympäristön, niin sisäisen kuin ulkoisenkin, analyysiin. Vahvuudet ja heikkoudet ovat organisaation sisäisiä tekijöitä, kun taas mahdollisuudet ja uhkat liittyvät organisaation ulkoiseen ympäristöön. SWOT-analyysi lienee kaikkein käytetyin yksittäinen strategiatyökalu.


SWOT-analyysin kehitti Albert S. Humphrey 1960- ja 1970-lukujen vaihteessa, kun hän työskenteli Stanford Research Instituten (SRI) konsulttina. SWOT-analyysin tarkoitus oli tarjota yrityksille selkeä ja yksinkertainen työkalu niiden liiketoimintaympäristön ja kilpailuaseman analysoimiseksi.


Humphrey kehitti SWOT-analyysin osana laajempaa "SOFT-analyysia", joka keskittyi siihen, mitä yritykset "VOISIVAT" tehdä (Satisfactory - tyydyttävä, Opportunity - mahdollisuus, Fault - vika, Threat - uhka). SOFT-menetelmän myöhemmässä kehityksessä termi muuttui "SWOT:iksi", jota käytetään nykyään laajasti strategisen suunnittelun välineenä.
SWOT-analyysin käyttö ja soveltaminen urheiluseuraan

 1. Vahvuudet: Vahvuuksia ovat ne ominaisuudet, jotka erottavat urheiluseuran kilpailijoistaan ja antavat sille kilpailuedun. Ne voivat liittyä valmennuksen laatuun, seuran taloudellisiin resursseihin, laajoihin junioriohjelmiin tai loistaviin harjoitusolosuhteisiin.

 2. Heikkoudet: Heikkouksia ovat ne alueet, joilla seura jää jälkeen kilpailijoistaan tai jotka estävät seuraa saavuttamasta tavoitteitaan. Heikkouksia saattavat olla esimerkiksi resurssien puute, puutteellinen organisaatiorakenne tai puutteelliset tilat.

 3. Mahdollisuudet: Mahdollisuudet ovat ulkoisia tekijöitä, jotka voivat edistää urheiluseuran menestystä, kuten paikallisen yhteisön tuki, sponsorointimahdollisuudet tai urheilun suosion kasvu alueella.

 4. Uhat: Uhkia ovat ulkoiset tekijät, jotka voivat estää urheiluseuran menestystä, kuten kilpailijoiden toiminta, lainsäädännölliset muutokset tai vähenevä yleisökiinnostus.Askel askeleelta -ohjeet SWOT-analyysin tekemiseen

1. Määrittele tavoite

SWOT-analyysin ensimmäinen vaihe on määrittää tavoite tai kysymys, johon haluat vastauksen. Tämä voi olla esimerkiksi yrityksen strategian uudelleenarviointi, uuden markkinan mahdollisuuden tutkiminen tai urheiluseuran suorituskyvyn parantaminen.


2. Kokoaa ryhmä

SWOT-analyysiin osallistuvan ryhmän pitäisi olla monipuolinen ja kattaa kaikki tärkeät näkökulmat. Ryhmän pitäisi olla pieni tarpeeksi tehokkaaseen keskusteluun, mutta tarpeeksi suuri tarjotakseen erilaisia näkökulmia.


3. SWOT-matriisin luominen

SWOT-matriisi on nelikenttä, jossa on neljä osaa: vahvuudet (strengths), heikkoudet (weaknesses), mahdollisuudet (opportunities) ja uhat (threats). Luo matriisi paperille, taululle tai digitaalisesti, jotta ryhmä voi lisätä ajatuksiaan kuhunkin osaan.


4. Vahvuuksien, heikkouksien, mahdollisuuksien ja uhkien tunnistaminen

Aloita keskustelu ryhmän kanssa ja tunnista organisaation vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. Kirjoita tunnistetut asiat ylös. Tässä vaiheessa voidaan myös käyttää erilaisia osallistavia ja oivalluttavia fasilointikeinoja, jotta analyysistä saadaan mahdollisimman kattava ja monipuolinen.


5. Analysoi ja toimi

Kun SWOT-analyysi on valmis, käytä sitä strategian suunnittelun tai päätöksenteon perustana. Tavoitteena on hyödyntää vahvuuksia, puuttua heikkouksiin, hyödyntää mahdollisuuksia ja minimoida uhat.


Muistathan, että SWOT-analyysi on hetkellinen kuvaus organisaation tilanteesta. Se on päivitettävä säännöllisesti vastaamaan nykyistä tilannetta.8-kenttä SWOT

8-kenttä SWOT on strategisen suunnittelun työkalu, joka perustuu perinteiseen SWOT-analyysiin. Kasikenttä-SWOT laajentaa perinteistä SWOT-analyysiä lisäämällä neljä lisäkenttää, jotka liittyvät strategian toteuttamiseen:

 1. Menestystekijät, asiat joihin tarttumalla ja hyödyntämällä seura menestyy.

 2. Heikkoudet vahvuuksiksi, asiat joihin panostamalla minimoidaan heikkouksia ja parhaassa tapauksessa muutetaan niitä vahvuuksiksi.

 3. Uhat hallintaan, asiat joihin keskittymällä saadaan minimoitua uhkia.

 4. Mahdolliset kriisit, asiat joilla voi olla suuri kielteinen merkitys seuralle.

8-kenttä SWOT:in etu on sen kyky linkittää analyysi suoraan konkreettisiin asioihin ja toimenpiteisiin, mikä tekee siitä erittäin hyödyllisen työkalun strategian suunnitteluun ja toteutukseen. Se auttaa siis organisaatiota ei ainoastaan tunnistamaan SWOT-elementit, vaan myös määrittämään konkreettiset toimenpiteet, joilla hyödynnetään vahvuuksia, korjataan heikkouksia, tartutaan mahdollisuuksiin ja vastataan uhkiin.


SWOT esimerkkejä

Seuraavaksi käymme lävitse kahden urheiluseuran, FC Barcelonan ja Sotkamon Jymyn, SWOT-analyysit. Esimerkeissä on kuitenkin huomioiva, että valitettavasti organisaatiot harvoin julkaisevat SWOT-analyysejaan julkisesti, joten tämä on vain hypoteettinen esimerkki siitä millaisia kyseisten seurojen analyysit voisivat olla. Analyysit kuitenkin perustuvat tunnettuihin tietoihin seuroista.


FC Barcelona

Vahvuudet (Strengths)

 1. FC Barcelona on yksi maailman tunnetuimmista ja menestyneimmistä jalkapalloseuroista, ja sillä on laaja ja omistautunut fanikunta ympäri maailman.

 2. Seuralla on vahva pelaajakehitysohjelma, joka on tuottanut monia maailmanluokan pelaajia, kuten Lionel Messi.

 3. Seuran taloudelliset resurssit ovat merkittävät, vaikkakin ne ovat viime vuosina olleet jännitteitä.

Heikkoudet (Weaknesses)

 1. Viime aikoina seura on kohdannut taloudellisia vaikeuksia, jotka ovat johtaneet muun muassa tärkeiden pelaajien myymiseen.

 2. Seuran johto on kohdannut kritiikkiä päätöksenteosta ja strategiasta.

 3. Korkeat palkkakustannukset ovat aiheuttaneet taloudellista rasitusta.

Mahdollisuudet (Opportunities)

 1. FC Barcelonalla on mahdollisuus hyödyntää laajaa globaalia fanikuntaansa entistä paremmin digitaalisissa kanavissa ja lisätä siten lisätuloja.

 2. Seura voi keskittyä entistä enemmän omiin junioripelaajiin ja kehittää heitä, mikä voi vähentää tarvetta kalliille pelaajahankinnoille.

 3. Seura voi parantaa yhteistyötään paikallisten ja kansainvälisten yritysten kanssa ja saada siten lisää sponsoreita.

Uhat (Threats)

 1. Muiden jalkapalloseurojen taloudellinen voima voi uhata FC Barcelonan asemaa, kun se tulee pelaajien hankintaan.

 2. Jatkuvat taloudelliset vaikeudet voivat vaikuttaa negatiivisesti seuran kykyyn kilpailla korkeimmalla tasolla.

 3. Fanien tyytymättömyys seuran johtoon ja suorituksiin voi johtaa vähentyneeseen kannatukseen ja taloudellisiin menetyksiin.


Sotkamon Jymy

Vahvuudet (Strengths)

 1. Sotkamon Jymy on yksi Suomen menestyneimmistä pesäpalloseuroista, jolla on vahva ja omistautunut fanikunta.

 2. Seuralla on laaja ja kokenut valmennustiimi ja hyvä junioritoiminta.

 3. Seuran taloudellinen tilanne on vakaalla pohjalla.

Heikkoudet (Weaknesses)

 1. Pesäpallo ei ole yhtä suosittu laji kuin esimerkiksi jalkapallo tai jääkiekko, mikä saattaa rajoittaa sponsorointimahdollisuuksia ja näkyvyyttä.

 2. Jatkuvuuden ylläpitäminen ja menestyksen takaaminen voi olla haastavaa pelaajien siirtyessä muihin seuroihin tai lopettaessa uransa.

Mahdollisuudet (Opportunities)

 1. Pesäpallon suosio voi kasvaa, mikä lisäisi sponsorointimahdollisuuksia ja näkyvyyttä.

 2. Suomalaiset ovat yhä kiinnostuneempia terveellisestä elämäntavasta ja urheilusta, mikä voi houkutella uusia katsojia ja jäseniä seuraan.

Uhat (Threats)

 1. Taloudelliset vaikeudet, jos pääsponsori päättää vetäytyä.

 2. Muiden seurojen taloudellinen voima voi uhata Sotkamon Jymyn asemaa, kun se tulee pelaajien hankintaan.

 3. Koronavirus tai muut terveyskriisit voivat vaikuttaa negatiivisesti katsojamääriin ja siten tuloihin.

Tämä SWOT-analyysi auttaisi Sotkamon Jymyä tunnistamaan sen vahvuudet ja heikkoudet sekä tunnistamaan mahdolliset mahdollisuudet ja uhat. Tietojen perusteella seura voisi sitten laatia strategian, joka auttaa sen menestymään tulevaisuudessa.


Huomaa, että nämä olivat yksinkertaistettuja esimerkkejä ja todelliset SWOT-analyysit olisivat huomattavasti yksityiskohtaisempia ja kattaisivat useita muitakin tekijöitä. Lisäksi tällaiset analyysit vaatisit laajaa ja syvällistä tietoa seurojen sisäisistä ja ulkoisista olosuhteista, joita ei tässä tapauksessa ole saatavilla.


SWOT-analyysi soveltaminen

 1. Strategian suunnittelu: SWOT-analyysi on usein keskeinen osa strategista suunnitteluprosessia. Se auttaa organisaatioita, määrittämään sen sisäistä ja ulkoista toimintaympäristöä, ja antaa kuvan siitä mikä organisaatiossa on hyvin, missä ja kehitettävää, mihin pitää varautua ja mihin kannattaa panostaa. Tämä taas auttaa suunnittelemaan ja toteuttamaan strategiaa menestyksekkäästi.

 2. Päätöksenteko: SWOT-analyysiä voidaan käyttää apuna monenlaisissa päätöksentekotilanteissa. Esimerkiksi yritys saattaa käyttää SWOT-analyysiä arvioimaan, pitäisikö se laajentaa toimintaansa uudelle alueelle tai uudelle markkinalle, tai urheiluseura saattaa käyttää sitä päättäessään, pitäisikö se hankkia uusi pelaaja.

 3. Markkinointi: SWOT-analyysi on hyödyllinen työkalu myös markkinointiin. Organisaatiot voivat käyttää sitä määrittämään, mitkä ovat niiden tuotteiden tai palveluiden vahvuudet ja heikkoudet, ja tunnistamaan markkinoiden mahdollisuudet ja uhat. Näin ne voivat suunnitella ja toteuttaa tehokkaampia markkinointistrategioita.

 4. Henkilökohtainen urakehitys: Yksilöt voivat myös käyttää SWOT-analyysiä henkilökohtaisen urakehityksensä tueksi. Analyysin avulla he voivat tunnistaa omat vahvuutensa ja heikkoutensa sekä mahdollisuudet ja uhat, jotka vaikuttavat urakehitykseen.

 5. Projektinhallinta: SWOT-analyysiä voidaan käyttää myös projektinhallinnassa, auttamaan projektitiimejä tunnistamaan projektiin liittyvät vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat.SWOT-artikkelit

12 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page