top of page

Mikä strategia on? - Näkökulmia urheiluseuran strategiatyöhön

Päivitetty: 19. jouluk. 2023

Olemme aiemmissa kirjoituksissa käsitelleet miksi strategia on urheiluseuralle tärkeä työkalu. Mutta mikä strategia oikeastaan on, ja miten se tulisi ymmärtää? Tässä blogikirjoituksessa käsitellään strategian eri näkökulmia ja pyritään tarjoamaan kattava ja informatiivinen kuvaus aiheesta.


Strategian määritelmä

Strategia-sana tulee kreikankielisestä sanasta "strategos", joka tarkoittaa sodan johtamisen taitoa. Alla käymme lävitse ensin erilaisia strategian määritelmiä ja sen jälkeen strategian merkitystä sekä erilaisia näkökulmia strategiaan liittyen.Yleinen määritelmä

Strategia voidaan määritellä pitkän aikavälin suunnitelmaksi, joka auttaa organisaatiota saavuttamaan tavoitteensa ja visionsa jonkin kilpailuedun kautta arvojensa mukaisesti toimimalla. Se kattaa organisaation päätavoitteet, toimintatavat, resurssien kohdentamisen ja toimenpiteet, joita tarvitaan tavoitteiden saavuttamiseksi. Strategia auttaa organisaatiota sopeutumaan muuttuviin olosuhteisiin, priorisoimaan resurssejaan ja tekemään päätöksiä, jotka ohjaavat sen toimintaa kohti haluttuja tuloksia.


Strategia on valinta, se on tarkoituksella valittu erottautuminen kilpailijoista. Michael Porter, Harvard Business Schoolin professori

Minzbergin strategian rooli, 5 P:tä

Henry Mintzberg on strategia-asiantuntija ja professori, joka on kehittänyt 5 P:n mallin strategian eri rooleista. Mintzbergin mukaan strategialla on viisi keskeistä roolia, jotka ilmenevät seuraavista "P":stä:

 1. Plan (suunnitelma): Strategia toimii suunnitelmana, joka ohjaa organisaation toimintaa ja auttaa sen päättäjiä tekemään pitkän aikavälin valintoja. Suunnitelma kattaa tavoitteet, resurssit, aikataulut ja toimenpiteet, jotka auttavat organisaatiota saavuttamaan halutut tulokset.

 2. Ploy (juoni): Strategia voi toimia myös juonena, joka auttaa organisaatiota saamaan kilpailuetua. Tässä roolissa strategia sisältää taktiikoita ja manöövereitä, joiden avulla organisaatio voi yllättää kilpailijansa, suojata markkina-asemaansa tai hyödyntää markkinoiden muutoksia.

 3. Pattern (kuvio): Strategia voi olla myös "kuvio" eli toimintamalli, joka ilmenee organisaation toiminnassa ja päätöksenteossa ajan mittaan. Tässä roolissa strategia kuvastaa organisaation arvoja, kulttuuria ja normeja, jotka ohjaavat sen toimintaa ja vaikuttavat sen kykyyn saavuttaa tavoitteensa.

 4. Position (asema): Strategia toimii myös keinona, jonka avulla organisaatio määrittelee asemansa suhteessa kilpailijoihinsa ja markkinoihin. Tässä roolissa strategia sisältää valintoja, jotka koskevat markkinasegmenttejä, kohderyhmiä, tuotteita ja palveluita sekä muita tekijöitä, jotka vaikuttavat organisaation kilpailukykyyn ja markkina-asemaan.

 5. Perspective (näkökulma): Lopuksi, strategia voi olla myös näkökulma, joka heijastaa organisaation tapaa nähdä maailma ja toimia siinä. Tässä roolissa strategia kuvastaa organisaation identiteettiä, visiota ja arvoja, jotka ohjaavat sen toimintaa ja päätöksentekoa. Se toimii myös näkemyksenä yrityksen tulevaisuuden tilasta.

Mintzbergin 5 P:n malli korostaa, että strategian roolit ovat moninaisia ja toisiaan täydentäviä. Organisaatiot voivat hyödyntää eri rooleja strategiatyössään ja soveltaa niitä eri tilanteisiin ja haasteisiin. Tämä auttaa organisaatioita kehittämään kattavia ja joustavia strategioita, jotka tukevat niiden menestystä ja kehittymistä.


 

Sunzi

“Ylimpänä strategisen johtamisen taitona on kyky välttää sota”

Sodankäynnin taito

 

Michael Porter - Strategian yksinkertaistus

Michael Porter on yhdysvaltalainen liiketaloustieteen professori, kirjailija ja konsultti. Hän on keskittynyt liikkeenjohdon ja kansantalouden tutkimiseen. Hän yksinkertaistaa strategian kolmeen yksinkertaiseen kysymykseen vastaamiseen:

 • Kuka on asiakas?

 • Mikä on hänen ongelmansa?

 • Miten ratkaisemme sen?

Lisäksi asiakkaiden eli urheiluseuran tapauksessa jäsenien suhteen on hyvä huomioida, että "asiakas ostaa tuotteen yritykseltä, joka tarjoaa parhaan asiakasarvon". Asiakasarvolla tarkoitetaan hyödyn ja uhrausten välistä suhde (esim. hinta-laatu). Asiakasarvoa voidaan tarjota neljälle eri tavalla:

 • Taloudellinen arvo (= halvempi tuote)

 • Toiminnallinen arvo (= helpompi, laadukkaampi, aikaa säästävämpi jne.)

 • Emotionaalinen arvo (= miellyttävämpi käyttäjäkokemus, negatiivisten tuntemusten minimointi)

 • Symbolinen arvo (= merkityksellisyys asiakkaalle esim. identiteettiin peilautuva)


Millaista asiakasarvoa oma seuranne tuottaa?


Porterin mukaan strategia voidaan tiivistää kolmen kysymyksen vastaukseen, mutta hyvä strategia lisäksi pystyy vastaamaan seuraavaan neljään kysymykseen:

 1. Missä me kilpailemme/toimimme? (toimiala, ympäristö, kulttuuri jne.)

 2. Mitä uniikkia arvoa me luomme asiakkaalle?

 3. Mitä resursseja ja kykyjä käytämme hyödyksemme?

 4. Kuinka ylläpidämme arvomme?Strategian merkitys urheiluseuroille

Urheiluseuroille strategia on keskeinen työkalu, joka auttaa niitä saavuttamaan menestystä ja kehittymään sekä urheilullisesti että organisatorisesti. Seuraavassa on esitetty joitakin tärkeitä syitä, miksi strategia on merkittävä urheiluseuroille:

 1. Tavoitteellisuus: Strategia auttaa urheiluseuraa määrittelemään selkeät tavoitteet ja vision, joiden avulla se voi ohjata toimintaansa pitkällä aikavälillä. Tavoitteellisuus auttaa seuraa pysymään fokusoituneena ja motivoituneena saavuttamaan menestystä.

 2. Resurssien kohdentaminen: Strategian avulla seura voi tunnistaa sen käytettävissä olevat resurssit ja kohdentaa ne tehokkaasti niiden tavoitteiden saavuttamiseksi, jotka ovat sen kannalta keskeisiä.

 3. Päätöksenteko: Strategian avulla seura voi tehdä parempia päätöksiä, jotka perustuvat sen tavoitteisiin, arvoihin ja painopisteisiin. Tämä auttaa seuraa välttämään hajanaisia toimenpiteitä ja keskittymään olennaiseen.

 4. Sisäinen ja ulkoinen viestintä: Selkeä strategia auttaa seuraa viestimään tehokkaasti sisäisesti ja ulkoisesti. Sisäisesti strategia auttaa jäseniä ja henkilökuntaa ymmärtämäänseuran tavoitteita ja rooliaan niiden saavuttamisessa. Ulkoisesti strategia auttaa seuraa viestimään sidosryhmilleen, kuten sponsoreille, yhteistyökumppaneille ja kannattajille, seuran suunnasta ja tavoitteista.

 5. Jäsenten sitoutuminen: Strategia edistää jäsenten sitoutumista, koska heillä on selkeä käsitys seuran tavoitteista ja toimintatavoista. Se auttaa jäseniä tunnistamaan, miten he voivat omalla panoksellaan edistää seuran menestystä.

 6. Jatkuvuus ja johdonmukaisuus: Strategia luo jatkuvuutta ja johdonmukaisuutta seuran toimintaan, koska se määrittelee pitkän aikavälin suunnitelman, joka ohjaa seuran päätöksiä ja toimenpiteitä. Tämä auttaa seuraa säilyttämään suunnan muutosten keskellä ja sopeutumaan muuttuviin olosuhteisiin.

 7. Kestävä kehitys: Strategia auttaa urheiluseuraa ottamaan huomioon kestävän kehityksen näkökulmat, kuten ympäristövaikutukset, sosiaalinen vastuu ja taloudellinen vakaus. Tämä tekee seuran toiminnasta vastuullista ja kestävää pitkällä aikavälillä.

Strategiaprosessin vaiheet

Strategia ei ole vain yksinkertainen suunnitelma tai toimenpidekokoelma. Sen sijaan se on monimutkainen prosessi, joka vaatii jatkuvaa analyysiä, arviointia ja päätöksentekoa. Tässä on listattuna yleisimpiä strategiatyön vaiheita kronologisessa järjestyksessä, jotka auttavat hahmottamaan strategiatyön kokonaisuutta ja moninaisuutta:

 1. Analyysi: Strategiatyö alkaa tilanteen analysoinnista, jossa seura arvioi sisäisiä ja ulkoisia tekijöitä, jotka vaikuttavat sen toimintaan. Tämä voi sisältää esim. SWOT-, PESTEL-, MOST- tai GAP-analyysin tai muita strategiatyökaluja (käymme näitä läpi tulevissa kirjoituksissa).

 2. Valinnat: Strategia vaatii seuran tekemään valintoja sen tavoitteista, resursseista ja painopisteistä. Nämä valinnat perustuvat seuran arvoihin, visioon ja resurssien saatavuuteen.

 3. Suunnittelu: Strategiaan liittyy pitkän aikavälin suunnitelman laatiminen, joka sisältää konkreettiset tavoitteet, toimenpiteet ja aikataulut. Suunnitelma auttaa seuraa hahmottamaan, miten se aikoo saavuttaa tavoitteensa ja mitä resursseja ja toimenpiteitä se tarvitsee niiden saavuttamiseksi.

 4. Toteutus: Strategian toteutus on prosessi, jossa seura siirtää suunnitelmansa käytäntöön. Tämä vaatii toimenpiteiden priorisointia, resurssien kohdentamista ja henkilöstön tehtävien selkeyttämistä. On tärkeää varmistaa, että strategian toteutus on johdonmukaista ja että seuraavat askeleet ovat linjassa pitkän aikavälin tavoitteiden kanssa.

 5. Seuranta ja arviointi: Strategiatyö ei pääty strategian toteuttamiseen. Sen sijaan se vaatii jatkuvaa seurantaa ja arviointia, jotta voidaan varmistaa, että strategia on tehokas ja että seura saavuttaa tavoitteensa. Tämä voi sisältää erilaisten mittareiden ja indikaattorien käyttämisen, jotka auttavat seuraa seuraamaan edistymistään ja tunnistamaan mahdollisia ongelmia ja parannuskohteita.

 6. Päivittäminen ja uudelleenarviointi: Strategia on dynaaminen prosessi, joka vaatii jatkuvaa päivittämistä ja uudelleenarviointia. Tämä tarkoittaa, että seura ei voi jäädä paikoilleen, vaan sen on jatkuvasti kehitettävä strategiaansa vastaamaan muuttuvia olosuhteita, uusia haasteita ja mahdollisuuksia.

Parhaat käytännöt strategiatyössä

Strategiatyön onnistuminen vaatii huolellista suunnittelua, sitoutumista ja parhaiden käytäntöjen noudattamista. Tässä on muutamia vinkkejä, jotka auttavat urheiluseuroja kehittämään ja toteuttamaan tehokkaita strategioita:

 1. Osallista ja kuuntele: Osallista seuran jäseniä, henkilöstöä ja muita sidosryhmiä strategiatyöhön. Heidän näkemyksensä, kokemuksensa ja asiantuntemuksensa ovat arvokkaita strategian kehittämisessä ja toteuttamisessa. Kuuntele heidän ehdotuksiaan ja huolenaiheitaan, ja osoita, että heidän panoksensa on arvostettu. Osallistuminen strategiatyöhän myös sitouttaa tehokkaasti strategiaan ja sen toteutukseen, kun strategiaan on päässyt vaikuttamaan ja sen tuntee "omakseen".

 2. Määrittele selkeät, puhuttelevat sekä innostavat tavoitteet ja visio: Varmista, että strategia sisältää selkeät, realistiset ja mitattavat tavoitteet sekä vision, joka ohjaa seuran toimintaa pitkällä aikavälillä. Tavoitteet ja visio auttavat jäseniä ymmärtämään, mihin seura pyrkii, ja miten he voivat osallistua sen saavuttamiseen.

 3. Kommunikoi strategia tehokkaasti: Selitä strategia seuran jäsenille, henkilöstölle ja sidosryhmille selkeästi ja ymmärrettävästi. Käytä erilaisia viestintäkanavia ja -menetelmiä varmistaaksesi, että viesti tavoittaa kohderyhmänsä ja että se ymmärretään oikein.

 4. Pidä kiinni arvoista: Strategia ei ole vain suunnitelma tai toimenpidekokoelma; se on myös heijastus seuran arvoista ja identiteetistä. Varmista, että strategia on linjassa seuran arvojen kanssa, ja että se edistää eettistä ja vastuullista toimintaa.

 5. Vahvista johtajuutta ja vastuuta: Tehokas strategian toteutus vaatii vahvaa johtajuutta ja selkeitä vastuunjakoa seuran jäsenten ja henkilöstön kesken. Varmista, että jokainen tietää omat tehtävänsä ja vastuunsa strategian toteuttamisessa, ja että heillä on tarvittavat resurssit ja tuki tehtäviensä suorittamiseen.

 6. Kehitä seuran osaamista: Strategian onnistuminen riippuu myös seuran jäsenten ja henkilöstön osaamisesta ja kyvyistä. Investoi heidän koulutukseensa ja kehittymiseensä, jotta he voivat kehittää tarvittavia taitoja strategian toteuttamiseksi.

 7. Yhteistyö ja verkostoituminen: Hyödynnä yhteistyön ja verkostoitumisen mahdollisuuksia muiden urheiluseurojen, järjestöjen ja sidosryhmien kanssa. Tämä voi auttaa sinua saamaan uusia ideoita, jakamaan parhaita käytäntöjä ja rakentamaan yhteistyötä, joka tukee strategian toteuttamista ja seuran menestystä

Yhteenveto

Strategia on monimutkainen ja dynaaminen prosessi, joka vaatii urheiluseuran jatkuvaa panostusta ja sitoutumista. Sen avulla seura voi määritellä pitkän aikavälin tavoitteensa, kohdentaa resurssejaan tehokkaasti ja tehdä päätöksiä, jotka ohjaavat sen toimintaa kohti menestystä. Strategian eri näkökulmat, kuten analyysi, valinnat, suunnittelu, toteutus, seuranta ja arviointi, auttavat seuraa ymmärtämään strategian moninaisuutta ja soveltamaan sitä omassa toiminnassaan.

Urheiluseuran strategian kehittäminen ja toteuttaminen vaatii johdonmukaisuutta, sitoutumista ja yhteistyötä kaikkien seuran jäsenten kesken. Tämä vaatii avointa ja tehokasta viestintää, joka auttaa jäseniä ymmärtämään seuran tavoitteita ja rooliaan niiden saavuttamisessa. Strategia on keskeinen työkalu urheiluseuran menestyksen ja kehittymisen tukemiseksi, ja sen avulla seura voi saavuttaa kestävän ja vastuullisen toiminnan pitkällä aikavälillä.


159 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page